تجسم خانم عکاس به جای همسران مردان مختلف

تجسم خانم عکاس به جای همسران مردان مختلف

اگر همسر او بودم چه شکلی می شدم

همه ما در زندگی مدام در حال مقایسه و چانه زدن در باره تصمیمات کوچک و بزرگ خود هستیم. رفتاری که شاید قدمتش به دوران بچگی بر می گردد. اگر با آن دوست آشنا نمی شدم، اگر آن معلم را در زندگی ام نمی دیدم و اگر اولین سیگار را نمی کشیدم و

حالا می توانید این ماجرا را در ذهن خانم عکاس اهل چک تجسم کنید. او به فکرش رسید که از خودش بپرسد « اگر همسر آن مرد بودم چه می شد؟». وی برای اجرای پروژه ای که تخیل کرده بود عملا از مردان مختلف درخواست کرد که اجازه دهد در یک تصویر بازسازی شده در کنارشان در نقش همسر قرار بگیرد. نتیجه کارش، جا برای یک دنیا حدس و گمان دارد و تفکر برانگیز است. ولی می بینید که با دقت و ظرافت تلاش کرد نشان دهد اگر همسر او بودم این شکلی می شدم یا آن شکلی!!

الاتل

الال

عفق

غعفلعغف

فغ7ف

بففف

فغعف

عاع

ععاعا

خععهغ

فغبب

عا

عفغف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط