تایلند سرزمین جشن ها و سنت های مختلف

تایلند سرزمین جشن ها و سنت های مختلف

فستیوال پرتاب موشك در تایلند

تایلند سرزمینی با جشن ها و سنت های مختلف است. فستیوال راکت یا موشک ها زنده ترین جشنواره تایلند و مراسمی است که به طور سنتی توسط مردم به هنگام نزدیک شدن به فصل مرطوب جشن گرفته می شود. این مراسم به طور معمول شامل پخش موزیک و اجرای حرکات رقص مانند، حرکات دسته جمعی رقاصان و نوازدگان موزیک در روز دوم و در روز سوم با آتش بازی و آتش راکت های دست ساز، می شود. این مراسم که ریشه در سنت بودایی دارد به نظر می رسد به منظور جشن گرفتن رسیدن باران انجام می شود و تاریخ شروع این نوع جشن ها به قبل از قرن نهم بر میگردد. مراسم به منظور انجام شادی قبل از شروع فصل سخت کار است.

زمان برگزاری این جشنواره تقریبا در اواسط ماه می است و هرساله برگزار می شود. علت پرتاب راکت به این بر میگردد که تایلندی ها با این کار در ابتدای فصل رشد برنج به خدای آسمان یادآوری میکنند که باران بفرستد و به او با این کار احترام می گذارند، ، این مراسم دو روز به طول می انجامد.

در روز روز دوم جشنواره، راکت ها از ساختار نرده بان مانندی که بر روی آن سوار هستند، به آسمان شلیک می شوند. اگر موشک کسی منفجر شود و یا پرتاب نشود صاحب آن موشک به درون گل ها انداخته می شود.

7ف67ف

6فق6ق

ف6قف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط