این جشن در شیراز در کنار حوض ماهی سعدیه برپا می شود و کرمانی ها در این روز به زیارت شاه خیراله میرون

این جشن در شیراز در کنار حوض ماهی سعدیه برپا می شود و کرمانی ها در این روز به زیارت شاه خیراله میرون

جشن چلمو

آبان روز از اردیبهشت ماه برابر با 10 اردیبهشت در گاهشماری ایرانی

در مناطق مرکزی ایران در این روز جشنی به نام «جشن چهلم نوروز» یا «جشن چلمو» برگزار می شود.

این جشن در شیراز در کنار حوض ماهی سعدیه برپا می شود و کرمانی ها در این روز به زیارت «شاه خیراله» می روند.

پختن آش شیر نیز جز مراسم این جشن است

زنان و مردان در ساعاتی جداگانه در چشمه سعدی آبتنی می کنند. یک عقیده در بین مردم شیراز وجود داشت که در این روز یک ماهی سر از آب بیرون می آورد که انگشتری زرین همراه خود دارد که نشانه ی بخت و اقبال است.

 کرمانی ها نیز این چشن را برگزار می کنند که در این روز به زیارت شاه خیراله می روند و از رسوم آنها در این روز پختن آش است.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط