شعرهایی برای یلدا

شعرهایی برای یلدا

اشعار شب یلدا

اشعار

نظر به روی تو هر بامداد نوروزی ست                      شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ست

                                                                                                      سعدی

 

همه بر ان همه دردم امید درمان است                                    که  آخری بود  آخر شبان  یلدا را

یاد اسایش گیتی بزند بر دل ریش                                          صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

                                                                                                      سعدی

 

روز کردن با جانا در شب یلدا خوش است                نی غلط کردم شب وصل تو بی فردا خوش است

                                                                                                حسنعلی یزدی

 

همه شب های غم ابستن روز در طرب است                             یوسف روز به چاه شب یلدا بیند

                                                                                                     خاقانی

 

شاهی که هول و کینه ی او بر عدوی ملک                               تابنده روز را شب یلدا کند همی

                                                                                                    مسعود سعد

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط