بانویی که در روز چهارشنبه سوری می آید

بانویی که در روز چهارشنبه سوری می آید

چهارشنبه خاتون

چهارشنبه خاتون

مردم گیل و دیلم به بانوی و همی زیبایی به نام «چهارشنبه خایین» اعتقاد دارند و می گویند این زن زیبا در داخل آب چاه ها زندگی می کند و از سرنوشت همه چیز و همه کس آگاه است. اگر کسی در نیمه شب «گول گوله چهارشنبه» (چهارشنبه سوری) نیت کند و به قصد باخبر شدن از سرگذشت خود سر و گردنش را وارد دهانه چاه کند و چندین بار چهارشنبه خاتون را به نام بخواند، خاتون از شخصی که او را خوانده می خواهد تا گیسویش را بگیرد و او را از چاه بیرون بکشد. اگر شخص پاک باشد و جرات بکند و به خواست او عمل نماید، آرزویش برآورده می شود، ولی اگر پاک نباشد و یا بترسد، چهارشنبه خاتون از چاه درآمده سیلی محکمی به او می زند و پنهان می شود
زنان برای دیدار چهارشنبه خاتون و حاجت خواهی از او در سپیده دم چهارشنبه پیشگاه در خانه و کوچه و راه گذر او را بی آن که با کسی سخنی بگویند، می روبند. باور دارند که خاتون با جامه سفید و کلامی دلنشین به دیدارشان می آید. همچنین برای پذیرایی از چهارشنبه خاتون، خانه ها را می روبند و از آلودگی و پلیدی پاک می کنند و در چهارگوشه خانه اسپند می سوزانند. خاتون به خانه های کثیف و آلوده نمی آید و اهل خانه را از نعمت و برکت دیدار خود بی بهره می سازد. چهارشنبه خاتون را با کوکوی هفت سبزی و یا هفت گونه سبزی و خوراک های دیگر که آنها را در ایوان خانه و سر چاه می گذارند، پذیرایی می کنند

 

دیدگاه

    در زنجان و روستاهای اطراف آن نیز به آمدن بانوئی به نام (چارشنبه خاتین)باور داشتند .شب چهارشنبه سوری به هنگام خواب مجمعه ای شامل غذا ، نمک ، کاسه ای آب و سرمه در گوشه ای از اتاق برای وی قرار می دادند و باورشان این بود که در آن شب چارشنبه ما این به همه خانه ها سر میزند اگر گرسنه باشد غذا می خورد اگر غذا کم نمک باشد از نمک استفاده میکند واگر تشنه باشد از آب کاسه می نوشد و اگر دلش بخواهد سرمه به چشمانش می کشد .آمدن او به خانه ها در سال نو برکت را شامل آن خانه می کند به شرطی که سهم تو آن شب مهیا

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط