کامتان همیشه مثل عسل شیرین

کامتان همیشه مثل عسل شیرین

هدیه های عسلی

عسل هم شیرینه هم سمبل عشقه پس چرا اونو به عنوان هدیه انتخاب نکنیم ؟

زرظی

یه هدیه شیرین مثل عسل می تونه کام مهموناتونم مثل کام شما تو روز جشنتون شیرین کنه

یبل

عسل تو شیشه های کوچک با یه جمله کوچک درکنارش می تونه بهترین هدیه باشه 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط