رسوم قدیمی قبل از ازدواج

رسوم قدیمی قبل از ازدواج

ناف بران

ناف بران:

ناف بران رسمیست  که با به دنیا آمدن نوزاد دختر،ناف او را به نام پسر مورد نظر میبریدند و در عرف محلی میگفتند این دختر ناف بر فلانیست.بر این اساس در آینده بایستی با هم ازدواج میکردند.مردم محل نیز با دانستن این موضوع،هنگامی که دختر به سن ازدواج میرسید،به خواستگاری او نمی رفتند و دختر با پسری که ناف او را برایش بریده اند ازدواج میکرد.

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط