از ازدواجتان مانند گلی که نیاز به رسیدگی دارد مراقبت کنید

از ازدواجتان مانند گلی که نیاز به رسیدگی دارد مراقبت کنید

نگذارید گل زندگیتان پژمرده شود

از ازدواجتان مراقبت کنید مانند گلی که برای پژمرده نشدن ، نیاز به رسیدگی دارد

همانطور که برای حفظ هر چیز باارزشی باید برای آن زمان و انرژی گذاشت برای حفظ ازدواج نیز باید به آن توجه کرد؛ مانند گلی که اگر بخواهیم پژمرده نشود باید بدانیم چطور باید از آن مراقبت کنیم. اگر می‌خواهید از روزمرگی‌های رایج زندگی فاصله بگیرید بیشتر به یکدیگر توجه کنید؛یعنی با هم به سفر بروید و بیشتر با خانواده‌های یکدیگر معاشرت کنید چون باعث افزایش نشاط شما می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از ازدواج‌های موفق با حمایت و تأیید خانواده‌ها شکل گرفته‌اند .در مجموع فراموش نکنید که می‌توان ازدواج خوبی داشت و آن را حفظ کرد؛ مشروط بر آنکه آن را ساخت و مراقب دخالت بی‌مورد دیگران یا اشتباهات خودمان باشیم

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط