خبری از تقلید و همراهی از بقیه نیست

خبری از تقلید و همراهی از بقیه نیست

اینجا ژاپن است

اینجا ژاپن است

سیبس

 اینجا آدمها هر کدام طراح لباس هستند

یسب

سلیقه مستقل و بسیار شخصی افراد

یسبی

لذدل

خبری از تقلید و همراهی از بقیه نیست

سیزسی

مد و سلیقه عمومی دنیا، برند های مختلف ،مدل های جدید ...خبری از اینها نیست 

یسز

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط