لباسی برای ملاقات اول با یک خانم

لباسی برای ملاقات اول با یک خانم

جذابیت در اولین ملاقات

زرطزر

لباسی برای ملاقات اول با یک خانم

ایتالیایی ها اسمش را گذاشته اند spezzato که ترکیبی است از دو تکه لباس کمابیش متفاوت که قرار نیست با هم یکجا باشند. معمولی ترین مورد٬ پوشیدن کت رسمی با شلوار لی است. ولی این فقط یک شروع از  نوعی از سلیقه لباس است. بقیه اش بر می گردد به طبع خودتان و شناختی که از قرار ملاقات خود دارید.

بریشی

ملاقات و تاثیر اول بی شک در ادامه آشنایی و دعوت های بعدی تعیین کننده است. این لباس نیمه رسمی همزمان جدی و سبکسری را با خود دارد٬ هم احساس متانت را منتقل خواهید کرد و هم احیانا عصبی و خجول بودن را تحمل پذیرتر خواهد ساخت. این لباسِ در ظاهر ساده٬ اعتماد به نفسِ لباسی که شاید زیادی گران باشد و زیادی به چشم خواهد آمد را بی سر و صدا خواهد داشت

ظزیسی

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط