طرح های اکلیلی باردیگه بازار مد رو در دست گرفت

طرح های اکلیلی باردیگه بازار مد رو در دست گرفت

زرق و برق دار ،زیبا شوید

چند تا نمونه  برای اینکه زرق و برق دار بشیم

آرایش ها مخصوصا سایه و لاک های اکلیلی بار دیگه بازار مد رو دردست گرفته 

زطزظطز

بذیب

طزرز

رطسیر

ظطزظ

یبسیب

سیبیس

 

بیبس

*
امتیاز دهید :*

مقالات مرتبط

  1. جشنامه
  2. زیبایی
  3. آرایش حرفه ای