پیشنهاد طراحان نامدار لباس عروس برای سایز بزرگ ها

پیشنهاد طراحان نامدار لباس عروس برای سایز بزرگ ها

مدل ، لباس عروس های سایز بزرگ

عروس خانم های درشت اندام از این مدل ها ایده بگیرند 

(مثل خودم )

سیسی

چین و شکن های نامنظم از زانو به پایین ،سنگ دوزی بصورت اریب در بالاتنه

یبی

یبلبیل

طزطز

سیبسیب

یقبلیقب

یقل

یبلبل

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط