کوتاه قدان، بلند همت

کوتاه قدان، بلند همت

یک زوج بلند همت

سید محمدحسین جلالی 28 ساله دارای مدرک لیسانس در رشته علوم قرآن حدیث است . معصومه غلامی 26 ساله دارای مدرک لیسانس مدیریت فرهنگی است و هم اکنون در یکی از فروشگاه های زنجیره ای مشغول به کار است.

زرطز

یسبسی

طزرطز

بلا

یبلی

یبس

یبلیب

طری

سیبسی

یبسیب

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط