آموزش مسئولیت پذیری و اموختن اداب و رسوم

آموزش مسئولیت پذیری و اموختن اداب و رسوم

مراسم سن بلوغ در سئول

مراسم سن بلوغ در سئول

این مراسم که مشابه آن درتمام مدارس دخترانه کره جنوبی برگزار می شودبه مراسم سن بلوغ معروف است.دختران پس ازاین مراسم واردبزرگسالی میشوند وخودرابرای آموختن آداب ورسوم وپذیرش مسئولیت های جدیدآماده میکنند

ظطزظ

طیبلس

طیبرسی

لذبل

طیر

طبریبل

یبل

یبل

یبلیلق

طیبسی

سیبب

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط