ازدواج 22 زوج اهل سنت در عسلویه

ازدواج 22 زوج اهل سنت در عسلویه

حنایندان

مراسم حنابندان و ازدواج 22 زوج اهل سنت با کمک مسئولین و خیرین در بندر عسلویه 

سیبسی

سیبسی

یبلی

سیبیسب

طزرز

یبلسیبسی

یبلیل

یبلیب

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط