طرح جدید گوچی برای کفش خانمها

طرح جدید گوچی برای کفش خانمها

کفش های کلاه گیسی

سیبسب

طراح جدید گوچی Alessandro Michel e  یک مدل جدید رو در هفته مد میلان به بازار آورده است

کفش های کلاه گیس

شسیسش

درست متوجه شدید ....کفشهایی با جنس مو برای خانمها

سیسثصث

سال 2015 و مدهای جدید و عجیب

سیثث

گوچی تنهابرند ارائه دهنده این مد نیست زیرا Christian Siriano نیز در چند روز قبل ،مدل های جدید این طرح رو در،هفته مد نیویورک وارد عرصه مد کرد 

سیسشی

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط