عکس های از قبل و بعد جراحی بینی بازیگران

عکس های از قبل و بعد جراحی بینی بازیگران

جراحی بینی بازیگران هالیوودی

جراحی بینی در ایران بسیار باب شده است و برای گرفتن وقت جراحی گاهی باید روزها منتظر ماند ولی این موضوع فقط در مورد ایران نمیباشد و در بین بازیگرهای هالیوودی نیز بسیار مشهود است. عکس چند تا از آن ها را در زیر گذاشته ایم که دیدن بینی شان قبل و بعد از عمل جالب است!!

هغع7غ

7غ7غ

عهه8

عاعتا

 

عاعا

6ف6ف

6ف76

الا

ف6ف

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط