دل دادن شاهزاده جوان به دختری عامی

دل دادن شاهزاده جوان به دختری عامی

کیت و ویلیام معروف

داستان افسانه ای دل دادن شاهزاده ای جوان به دختری عامی این بار در واقعیت در انگلستان رخ داده است. ماجرای ازدواج پرنس ویلیام، پسر پرنسس دایانای معروف که عاشق همکلاسی خودش در دوره دانشجویی شده. دختری معمولی از یک خانواده ساده و غیر اشرافی. این پرنس در سال 2001 با کیت تو دانشگاهی در اسکاتلند آشنا شده و سرانجام این آشنایی ازدواجی باشکوه شد.بسیاری از درباریان و  سنت گرایان با ازدواج ویلیام و کیت مخالفت کردند و معتقد بودند که این ازدواج باعث از دست رفتن اصالت نجیب زادگی خواهد شد و این ازدواج ازهم خون درباریان انجام نخواهد گرفت.

اما سرانجام این ازدواج در 29 آوریل 2011 رخ داد و حاصل آن یک نوه پسر برای خانواده اشرافی بریتانیا تا این زمان بوده است.  

عاعا

عفف

غعل

الال

نتاعا

غلغ

فبفغق

علغل

غغعفغ

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط