واسه پسرها چی بخریم

واسه پسرها چی بخریم

هدیه تولد

اتنخاب یک هدیه برای پسرها خیلی محدودتر و سخت تر از انتخاب یک هدیه برای دخترهاست. 

باز هم با در نظر گرفتن سن و نوع شخصیت میتوان بهترین انتخاب را داشت.

پیشنهادهای جشن نامه برای گرفتن هدیه یا کادو برای پسرها:

هنخه

9ه

هه

ع8ع

عه

7غعع

عته

هه

هع8ه

ع8ع8ه

7غ78عغ

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط