طرح ورنگ های ناخن در 94

طرح  ورنگ های ناخن در 94

طراحی ناخن برای عید نوروز

همانطوری که میدانید رنگ سال 94 رنگ MARSALA  یا همان عنابی ، قرمز قهوه ای خودمان است. رنگ مکمل آن نیز خاکی صورتی انتخاب شده است. 

چند نمونه از طرح های ناخن را که طرح امسال انتخاب شده است برایتان میگذاریم. به امید داشتن بهترین روزها در نوروز 94...

غاا

تاته

غعغ

7غغف

عاتا

عه

عاا

غعغ

غلغفل

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط