والا ما هم بدمون نمیاد از این مدل خواستگاری

والا ما هم بدمون نمیاد از این مدل خواستگاری

تصاویری از قشنگ ترین تجربه

درخواست ازدواج یکی از قشنگ ترین لحظات زندگی هر خانمه... زانو زدن و درخواست کردن مرد از قدیم یکی از آداب متداول درخواست ازدواج بوده است ولی هنوز در فرهنگ ما جایگاه خاصی ندارد.

تاعا

تنهت

هعهع

هتت

تنتن

تخهت

منمن

نتنمت

تاتا

نتنت

تاها

عغعغ

تاتا

منمن

تات

تاتها

 

عغعغ

تالال

ننت

تعاع

دیدگاه

    به خدا منم اصلا بدم نمیومد ازم اینجوری خواستگاری می کردن ....فکر کنم از هیجان قلبم ایست می کرد

    پاسخ

    من از خدام بود اینجوری ازم خواسگاری میشد. همه چی مال این جارجیاس بخدا . ایش، با این نونانوش

    پاسخ
*


* ارسال

مقالات مرتبط