جشن های سنتی

جشن های سنتی

جشنواره قومی محلی بندر ترکمن

جشنواره قومی محلی در بندر ترکمن با حضور اقوام مختلف و مردم در حال برگزاری است.

تصاویر از خبرگزاری مهر

لالا

اتا

تننتا

االل

للب

الال

اتات

اتتاات

اتتا

الال

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط