سلفی های خطرناک و دیدنی

سلفی های خطرناک و دیدنی

تب تند سلفی

وحشتناک ترین و خطرناک ترین عکس های سلفی ای که تاکنون گرفته شده اند

روزگاری ست که گرفتن عکس های سلفی به شدت باب شده و مردم در هر شرایطی اقدام به ثبت و ضبط چنین تصاویری می کنند. امری که به یکی از تفریحات مردم جهان تبدیل شده است!

با افزایش کاربرد شبکه های اجتماعی و مرسوم شدن تصاویر سلفی؛ این روزها ممکن است در هر نقطه و هر حالتی، شخصی را ببینید که با تلفن همراهش در حال ثبت یک لحظه برای یادگار به عنوان عکس سلفی ست.

تب این کار به حدی بالا رفته است که در این میان، افرادی پیدا می شوند که خود را در موقعیت های ترسناکی قرار می دهند صرفا به این دلیل که از خود عکس سلفی بیندازند!

نظر شما در این خصوص چیست؟

ظطیزظیز

ظطزظط

سیبیس

ظیزسی

سیسیبزسی

سیشسی

طزظط

یزشس

شسیسشب

سیبیس

بلبی

طزرطزر

زطبر

زبلذیبل

منبع :لاپلاس

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط