جادوی مدرن رمانتیک

جادوی مدرن رمانتیک

الیزابت فیلمور طراح امریکایی لباس عروس

الیزابت فیلمور طراح معروف لباس عروس و امریکایی است. او میگوید رشته طراحی لباس های مجلسی و شب را در مدرسه پارسون در سال 1993 گذراندم.

او مجموعه اش را در سال 1999 با نام جادوی مدرن رمانتیک راه اندازی کرد. 

طرح های این طراح عمدتا برگرفته از طرح های لباس های ایتالیایی و فرانسوی میباشد. 

اعه

لاغال

تالا

لغعا

غع

عغع8غ

غل

رلاتل

tfr

fgfg

hghj

tftgf

 

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط