کرج

کرج

جشنواره لاله ها

سومین جشنواره لاله های شهر کرج از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری این کلانشهر از ۲۰ فروردین ماه سال جاری به مدت شش روز در محل باغ گلهای پارک شهید چمران برپا بود. 

عکس ها از آقای محسن بذرافشان - سایت تیتر1

لغتعاات

تاعتنت

ااا

تعخح

تت

ععع

ت

ععغ

اناتا

ععع

ااا

دیدگاه
*


* ارسال

مقالات مرتبط