سلام ؛ مهرسا فریدونیان هستم. متولد دوم , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مهرسا فریدونیان