سلام ؛ Sh B هستم. متولد اول , بهمن ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
Sh B