سلام ؛ abas soleymani هستم. متولد اول , آبان ماه ساکن ودر شهر خوزستان زندگی میکنم.

پروفایل
abas soleymani