سلام ؛ شالیزه نیازی هستم. متولد هشتم , دی ماه ساکن ودر شهر یزد زندگی میکنم.

پروفایل
شالیزه نیازی