سلام ؛ آیدا شمس هستم. متولد نه ام , اسفند ماه ساکن ودر شهر کرمان زندگی میکنم.

پروفایل
آیدا شمس