سلام ؛ علی رضا عدالتی هستم. متولد سوم , دی ماه ساکن ودر شهر خراسان جنوبی زندگی میکنم.

پروفایل
علی رضا عدالتی