سلام ؛ سونیا قیاسی هستم. متولد بیستم , بهمن ماه ساکن ودر شهر گلستان زندگی میکنم.

پروفایل
سونیا قیاسی