سلام ؛ مینا ا هستم. متولد بیست و پنجم , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مینا ا