سلام ؛ آزی کریمی هستم. متولد سوم , آبان ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
آزی کریمی