سلام ؛ بهار پ هستم. متولد سیزده ام , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
بهار پ