سلام ؛ dior golzar هستم. متولد اول , دی ماه ساکن ودر شهر کرمان زندگی میکنم.

پروفایل
dior golzar