سلام ؛ یاسمین لولوئی هستم. متولد پنجم , تیر ماه ساکن ودر شهر آذربایجان شرقی زندگی میکنم.

پروفایل
یاسمین لولوئی