سلام ؛ شکیبا مهدوی هستم. متولد ششم , مرداد ماه ساکن ودر شهر اصفهان زندگی میکنم.

پروفایل
شکیبا مهدوی