سلام ؛ azita safavi هستم. متولد چهارم , اسفند ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
azita safavi