سلام ؛ پریسا آدرم هستم. متولد بیست و یکم , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
پریسا آدرم