سلام ؛ حمید باشه برای بعد هستم. متولد شانزده ام , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
حمید باشه برای بعد