سلام ؛ پریسا ایل بگی هستم. متولد چهارده ام , مرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
پریسا ایل بگی