سلام ؛ راییک ستی هستم. متولد اول , فروردین ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
راییک ستی