سلام ؛ آرتان بختیاری هستم. متولد بیست و چهارم , مرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
آرتان بختیاری