سلام ؛ amir saj هستم. متولد اول , فروردین ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
amir saj