سلام ؛ پوریا جدی هستم. متولد پنجم , بهمن ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
پوریا جدی