سلام ؛ sahrokh shargi هستم. متولد بیست و پنجم , دی ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
sahrokh shargi