سلام ؛ اصغر سنقري هستم. متولد شانزده ام , اسفند ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
اصغر سنقري