سلام ؛ مها فرضی هستم. متولد بیست و یکم , مرداد ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
مها فرضی