سلام ؛ فتانه فراهانی هستم. متولد نه ام , اردیبهشت ماه ساکن ودر شهر تهران زندگی میکنم.

پروفایل
فتانه فراهانی